Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Agrobiznesu
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. gospodarczych

Kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 26, marzec 2018 Administrator

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. gospodarczych
wymiar zatrudnienia - pełny etat
okres zatrudnienia : od 1.07.2018r.do 30.06.2019r.
docelowo: czas nieokreślony
1.Wymagania niezbędne:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r.(Dz.U.Nr82,poz.493 ze zmianami)
-posiada obywatelstwo polskie,
-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów,
-posiada wykształcenie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku i posiada min.2 letnią praktykę,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonanie zadań na w/w stanowisku.

2.Wymagania kluczowe:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zagadnień z zakresu BHP, Prawa Pracy ,Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość prowadzenia archiwum zakładowego,
- terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- prawo jazdy min. kat. B
3.Zadania główne:
- organizacja  pracy zespołu pracowników obsługi,
- administrowanie budynkami i obiektami szkoły,              
 - prowadzenie procedur z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
- prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych,
- sporządzanie umów najmu, dzierżawy, porozumień,
- realizacja zaopatrzenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły,
- prowadzenie prac remontowych, naprawczych i inwestycyjnych,  
- prowadzenie dokumentacji,
- ewidencja, wydawanie i rozliczanie kart drogowych,
- ewidencja przebiegu pojazdów,
- rozliczanie kart pracy nauki jazdy i eksploatacji,
- zaopatrywanie pracowników i nauczycieli w odzież ochronną i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenie w wymagany sprzęt p.poż i środki gaśnicze oraz dopilnowanie terminowej atestacji i konserwacji,
- przechowywanie dokumentacji inwestycyjnych i remontowych,
- prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
- wyjazdy w celu zaopatrzenia szkoły w paliwo do ciągników, kosiarek i innych maszyn oraz materiałów remontowych,
- zaopatrzenie szkoły w środki czystości, ich właściwe zabezpieczenie i rozprowadzenie wśród pracowników obsługi,
- ewidencja zużycia środków do sprzątania,
- ewidencja przeglądów: rocznych i pięcioletnich budynków, zerowania i uziemienia, gaśnic i hydrantów, systemu gazex,
- ewidencja zużycia gazu, energii elektrycznej i wody,
- prowadzenie księgi UDT,
- monitorowanie i dozór nad kotłami gazowymi,
- prowadzenie ewidencji emisji gazów i płynów,
- prowadzenie ewidencji odpadów,
- sporządzanie sprawozdań GUS (F-03,L-03, R-06, R-05, R-S6R),
- sporządzanie umów dzierżawy, najmu,
- Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
4.Atuty:
- dyspozycyjność,
- umiejętność organizacji czasu i miejsca  pracy.
5.Wymagane dokumenty:
- Curriculum vitae wraz z oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych(Ustawa z29.08.1997r.o ochronie danych osobowych - Dz.U.Nr 133,poz.883 z póżn. zm.).
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Dokumenty należy składać do 10.04.18 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko”                      na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
14-330 Małdyty
Dobrocin 3

Uprzejmie informujemy ,że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Odsłony: 877