Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

dr inż. Ryszard Sikora

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: czwartek, 10 listopad 2016 Opublikowano: czwartek, 10 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sikoradr inż. Ryszard Sikora (1950-2015) był absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie, do którego uczęszczał w latach 1964 - 1969 r. Dalszą edukację kontynuował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie, którą ukończył w 1974 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Życie zawodowe również związał z rolnictwem. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Rolnym w Małdytach, wchodzącym w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zalewie, którym kierował przez wiele lat, jako kierownik a później dyrektor, aż do roku 1986. Pracę zawodową łączył wówczas z pracą badawczo-naukową na rodzimej Uczelni, w której 1983 r. został mu nadany stopień naukowy doktora nauk rolniczych W związku z procesem likwidacji PGR-ów, podjął nowe wyzwanie zawodowe, tym razem w dziedzinie bankowości spółdzielczej. Od 14 lipca 1986 r. roku objął obowiązki dyrektora Banku Spółdzielczego w Zalewie. Skłoniło go to do dalszego podnoszenia kwalifikacji i ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bankowości spółdzielczej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Po przekształceniu Banku Spółdzielczego w Zalewie w Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy (z trzema oddziałami, w tym jednym w Małdytach) objął stanowisko Prezesa Zarządu MZBS, które piastował aż do śmierci w dniu 11 października 2015 r. Za swoje zaangażowanie w pracę zawodową i życie społeczne był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Przyznano mu złotą odznakę „Za zasługi dla Warmii i Mazur” a także odznaki „ Za zasługi dla Bankowości RP”, „Za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka”, „Za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej BGŻ”, „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał brązowy krzyż zasługi. W życiu prywatnym był wspaniałym mężem i ojcem dwójki, dorosłych już dzieci.

Prof. dr hab. Zygmunt Brogowski

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: poniedziałek, 28 październik 2013 Opublikowano: środa, 09 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prof. dr hab. Zygmunt BrogowskiUrodził się 11 stycznia 1926r. w Bełżcu pow. Tomaszów Lubelski w rodzinie chłopskiej. Szkołę średnią ukończył w 1948r. w Dobrocinie pow. Morąg. Studia na Wydziale Rolniczym SGGW podjął w 1948r. ze specjalności od drugiego roku „Gleboznawstwo i Chemia Rolna". Studia inżynierskie ukończył w 1952r., a magisterskie w 1953 roku.
Z dniem l stycznia 1952r. podjął prace w Katedrze Gleboznawstwa SGGW w charakterze zastępcy asystenta, a po uzyskaniu stopnia inżyniera w 1952r. asystenta. Od 1953r. po uzyskaniu stopnia mgr przechodzi na etat starszego asystenta. Stopień dr nauk rolniczo-leśnych uzyskał w 1962r. pod kierunkiem Prof. dr hab. A. Musierowicza i awansował na stanowisko adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa SGGW.
W roku 1967 obronił rozprawę habilitacyjna uzyskując l grudnia 1968r. etat docenta w Katedrze. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1978r., a zwyczajnego w 1990 roku.
Staże naukowe odbywał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych. W okresie studiów w 1951r. odbył miesięczną praktykę z zakresu gleboznawstwa w lUNG-u w Puławach pod kierunkiem prof. dr hab. M. Strzemskiego oraz dwumiesięczną w Zakładzie Mikrobiologii tegoż Instytutu pod kierunkiem prof. dr hab. J. Ziemięckiej.
W roku 1956 przeszedł miesięczny staż z zakresu minerałów ilastych w Katedrze Gleboznawstwa Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. J. Tokarskiego.
W 1958r. przeszedł 3-miesięczny kurs w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku z zakresu zastosowania izotopów w biologii. W roku 1958/59 odbył 6-cio tygodniowy staż naukowy w zakresie badań humusu glebowego w Instytucie im. Dokuczajewa w Moskwie pod kierunkiem prof. dr M. M. Kononowej. W latach 1959/60 odbył roczny staż w Katedrze Gleboznawstwa i Nawożenia w Uniwersytecie Stanowym Michigan w East Lansing USA pod kierunkiem profesorów R. L. Cook, K. Lawtona i M. Mortlanda. W latach 1967/68 odbył roczny staż naukowy w Katedrze Gleboznawstwa i Nawożenia w Uniwersytecie Rolniczym Wagemingen - Holandia pod kierunkiem L. Schuffelena i H. G. Bolta oraz Van Diesta, będąc stypendystą Międzynarodowej Agencji Atomowej w Wiedniu.
W latach 1954-1967 pełnił funkcję opiekuna Koła Naukowego „Gleboznawców" założonego przez studentów Wydziału Ogrodniczego i Rolniczego. W latach 1969-1975 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego ds. studiów stacjonarnych. W latach 1976-1978 i 1981-1987 pełnił funkcje Dziekana Wydziału Rolniczego. W roku 1996 otrzymał tytuł honorowego Dziekana nadany przez Radę Wydziału Rolniczego w związku z wieloletnią funkcją na tym stanowisku. W roku 1979 uruchomił pierwsze studia doktoranckie przy Wydziale Rolniczym pełniąc funkcję kierownika tych studiów do 1982r., a następnie od 1988 do 1996 ponownie był kierownikiem studiów doktoranckich przy Wydziale Rolniczym. W 1996 roku przeszedł na emeryturę. Był autorem programów studiów doktoranckich i prowadził seminaria dla doktorantów.
W latach 1969 do 1987 był członkiem szeregu komisji senackich, a w tym ds. Rozwoju Kadr i Awansów, ds. Nagród i Odznaczeń, a w latach 1987-1996 ds. historii SGGW.
W latach 1957-1958 pełnił funkcję konsultanta naukowego ds. Klasyfikacji i Kartografii Gleb na terenie województwa łódzkiego. Podobna funkcje pełnił w latach 1961-1976 z roczna przerwa na terenie woj. białostockiego. W latach 1963-1967 pełnił funkcje sekretarza Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej przy V Wydziale PAN będącego pod przewodnictwem prof. dr hab. B. Dobrzańskiego. W latach 1955-1958 prowadził zajęcia na kursach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa z zakresu klasyfikacji i kartografii gleb.
W latach 1956-1958 oraz 1960-1967 i 1969-1982 prowadził wykłady i ćwiczenia z Gleboznawstwa dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, a od 1982 do 1996 dla studentów Wydziału Melioracji Wodnych przekształconego na początku lat 90-tych w Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Sporadycznie prowadził również wykłady i ćwiczenia z Gleboznawstwa dla studentów Wydziałów: Ogrodniczego, Leśnego i Rolniczego. Od roku 1996 prowadzi wykłady i ćwiczenia z Gleboznawstwa dla studentów Wydziału Ogrodniczego i Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.
W latach 1996-2001 prowadził wykłady i seminaria z wybranych działów Gleboznawstwa dla studentów zaocznych studiów magisterskich przy Wydziale Rolniczym SGGW.
W latach 1980-1990 prowadził wykłady i ćwiczenia z Gleboznawstwa dla studentów Wydziału Rolniczego w Wyższej szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.
Był inicjatorem w nawiązywaniu bezpośredniej współpracy miedzy Katedrami Gleboznawstwa Akademii Rolniczej im. Timiriazewa w Moskwie i SGGW w warszawie w 1972r. Umowa ta prolongowana, co 5 lat przetrwała do 2000 roku.
W 1980r. nawiązał współpracę między Katedrami Gleboznawstwa Uniwersytetu Ain Shams w Kairze i SGGW w Warszawie.
Wypromował 8-miu doktorów oraz 54 magistrów w SGGW i 8-miu w Siedleckiej Uczelni WSRP.
Opublikował 118 prac naukowych z zakresu związków fosforu w glebach, właściwości fizyko-chemicznych gleb właściwości fizycznych, chemicznych i fizyko¬chemicznych oraz mineralogicznych oddzielnych frakcji granulometrycznych gleb, a w tym o zeolitach stwierdzonych w glebach. Opublikował sporo prac (około 20) na temat równowagi jonowej roślin uprawnych, zielnych i łąkowych. Jest współautorem monografii gleb woj. łódzkiego przetłumaczonej na język angielski na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa USA. Jest współautorem tabeli klas gruntów dla obszarów Pojezierza Suwalskiego w oparciu, o którą przeprowadzona została w tym regionie bonitacja gruntów po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Ministra Rolnictwa. Jest współautorem skryptu pt.: „Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, Część II", który ukazał się w 8-miu wydaniach. Również jest współautorem skryptu „Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa, Część III". Jest współautorem mapy gleb Polski w skali 1:300000.
Był współtłumaczem podręcznika z języka rosyjskiego M. M. Kononowej pt.: „Próchnica i jej znaczenie w glebach" 1955r. i z języka angielskiego Buckman i Brody pt.: „Gleba i jej właściwości" 1971 r. oraz redaktorem naukowym podręcznika tłumaczonego z języka angielskiego Thomson i Troch pt.: „Gleba i jej żyzność" 1978r.
Za całokształt działalności otrzymał Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i wiele innych odznaczeń i wyróżnień.

Prof. dr hab. Bolesław Bieniek

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: piątek, 15 styczeń 2016 Opublikowano: wtorek, 08 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prof. dr hab. Bolesław Bieniek urodził się 13.09.1950 r. w Książniku gm Miłakowo. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w latach 1957-1964 w Książniku, maturę uzyskał w 1969 roku w Technikum Rolniczym w Dobrocinie. Studia wyższe odbył w latach 1969–1974 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i uzyskał stopień magistra inżyniera rolnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych nadała mu w 1981 roku Rada Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w dyscyplinie agronomia za pracę pt. „Skutki głębokiego odwodnienia gleb torfowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego”, a stopień doktora habilitowanego w roku 1997 Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ART w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Właściwości i rozwój gleb deluwialnych Pojezierza Mazurskiego”. W 2006 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych.

Pracę zawodową podjął bezpośrednio po studiach (w 1974 roku) w ówczesnym Instytucie Gleboznawstwa i Melioracji, póżniej Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, a obecnie Katedrze Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów UWM w Olsztynie. Na macierzystej uczelni przeszedł wszystkie etapy rozwoju naukowego i szczeble awansu zawodowego poczynając od asystenta-stażysty (1974-1975), asystenta (1975-1976), starszego asystenta (1976-1981), adiunkta (1981-1983, 1986-1999), a od 1999 profesora nadzwyczajnego. W latach 1983-1986 odbył 3-letni staż produkcyjny w Biurze Projektów Wodnych Melioracji w Olsztynie, w czasie którego wykonywał gleboznawczą kartografię gruntów dla potrzeb inwestycji melioracyjnych. W latach 1996-2012 był Inspektorem Nadzoru gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zastępcą Przewodniczącego stałej Komisji Kwalifikacyjnej kandydatów do wykonywania klasyfikacji gruntów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dorobek badawczy i publikatorski prof. dr hab. Bolesława Bieńka obejmuje łącznie 193 pozycje, w tym 73 oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem jednego rozdziału w obszernej monografii książkowej dotyczącej Biebrzańskiego Parku Narodowego (2004 r.), jego walorów, zagrożeń i potrzeb czynnej ochrony środowiska oraz podręcznika akademickiego „Gleboznawstwo” wydanego przez PWN w 20015 r.

Ważne w dorobku prof. dr hab. Bolesława Bieńka są prace wykonane na rzecz praktyki (73 pozycji). Są to wartościowe opracowania w postaci: map glebowo-rolniczych, projekty techniczne zagospodarowania pomelioracyjnego użytków zielonych różnych obiektów, projekty techniczne eksploatacji i rekultywacji złóż kopalin, operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dokumentacje geologiczne złóż torfu i kredy jeziornej.

W pracy naukowo-badawczej, którą prof. dr hab. Bolesław Bieniek realizuje od chwili zatrudnienia na olsztyńskiej Uczelni wyróżnia się cztery grupy tematyczne:

1.     Badania i prognozowanie skutków odwodnienia gleb torfowych;

2.     Rozpoznanie struktury pokrywy glebowej i jej znaczenie w kształtowaniu krajobrazu młodoglacjalnego

       północno-wschodniej Polski;

3.     Wpływ procesów erozyjnych na kształtowanie pokrywy glebowej w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego;

4.     Wykorzystanie ścieków przemysłu rolno-spożywczego w użyźnianiu gleb.

Kluczowe osiągnięcia zawodowe prof. dr hab. Bolesława Bieńka obejmują:

- wieloletnie (od 1974 r.) doświadczenie w prowadzeniu różnych form kształcenia akademickiego (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria);

- kierowanie zespołem przygotowującym program kształcenia oraz treści przedmiotów studiów z zakresu gleboznawstwa i geologii na kilku kierunkach kształcenia (od 1974 r.);

- promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;

- promotorstwo ukończonych prac doktorskich nt. „Procesy degradacji na odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych glebach torfowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego” (Joanna Karwowska) oraz„Ewolucja i właściwości płytkich gleb murszowych na tle morfogenezy Pojezierza mazurskiego (Agnieszka Helińska).

- kierowanie zespołem badawczym realizującym zadania z zakresu gleboznawstwa i kształtowania środowiska w ramach projektu badawczego KBN (2002-2005);

- recenzowanie 4 prac doktorskich o tematyce gleboznawczej mokradeł Polski  oraz 4 prac habilitacyjnych i 2 ocen dorobku na profesora, a także  szeregu prac magisterskich i inżynierskich;

- recenzowanie 24 opracowań, rozpraw i artykułów naukowych (w tym 7 obcojęzyczne) oraz 6 projektów badawczych KBN;

- wieloletnie doświadczenie w zakresie prac projektowych inwestycji melioracyjnych i zagospodarowania pomelioracyjnego oraz nadzoru technicznego sporządzonych projektów;

- wieloletni (1996-2012 r.)  nadzór nad gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie województwa warmińsko–mazurskiego oraz prowadzenie licznych szkoleń dla klasyfikatorów gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- praca w komitetach organizacyjnych 7 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;

- organizator „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” szczebla okręgowego i krajowego (2003-2008 r.).

- dwuletnie (1998-1999) przewodnictwo Radzie Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Jest przez Prezydenta RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (03.07.2000) i posiada odznakę:

”Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” (dnia 22.10.1980);

”Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (dnia 10.12.1998);

”Srebrna odznaka honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITR”(dnia 01.07.1999);

”Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego” (dnia 09.09.2003);

”Złota odznaka honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITR” (dnia 12.05.2009).

Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: środa, 02 listopad 2016 Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

kisielProf. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – absolwent Państwowego Technikum Rolniczego w Dobrocinie (1966–1971) i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (kierunek: Ekonomika rolnictwa). Obecnie dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (druga kadencja, pierwsza w latach 2002–2005, a wcześniej prodziekan Wydziału Zarządzania i Administracji) i kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej. Dorobek naukowy (po habilitacji) obejmuje ponad 350 pozycji i ponad 25 monografii. Wypromował 5 doktorów, recenzował 30 prac doktorskich, 4 prace habilitacyjne, 7 dorobków naukowych w przewodzie habilitacyjnym, 4 wnioski w postępowaniu o tytuł profesora i 4 o stopień profesora nadzwyczajnego, ponad 20 monografii. Był promotorem ponad 500 prac licencjackich i magisterskich. Jest członkiem rad programowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. UE Odessa, ASU Kowno, UE w Poznaniu, SGH w Warszawie), rad programowych i komitetów naukowych czasopism zagranicznych, m.in. Wiestnik – Czerkasy (Ukraina), Nauka o człowieku – Omsk (Rosja), Połockiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś) i krajowych, m.in. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Acta Scientiarum Polonorum SGGW, Olsztyn Economic Journal (UWM), Oeconomia Copernicana (UMK) oraz członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Olsztyńskiego Forum Nauki, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie. Powoływany jest także do różnych gremiów doradczych i opiniodawczych na szczeblu regionalnym i krajowym. Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W ramach tej kooperacji wiele razy uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych, a także w programach naukowo-dydaktycznych (Tempus, Visiting professors, Leonardo da Vinci – łącznie ok. 30 wyjazdów). Wielokrotnie kierował projektami badawczymi krajowymi (NCN) i międzynarodowymi.

Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: czwartek, 17 marzec 2016 Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

G.M.BrzezinGustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa
Urodził się 13.07.1958 r. w Ostródzie. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (szczegółowa uprawa roślin) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (administracja i zarządzanie). W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 1984 r. podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (produkcja roślinna), a następnie pełnił funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Po podjęciu pracy zawodowej zainteresował się działalnością polityczną, a w okresie przemian ustrojowych w państwie aktywnie włączył się w pracę na rzecz odradzającego się Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998–2002 pełnił funkcję radnego powiatowego. Od listopada 1998 r. do 9 lipca 2012 r. sprawował funkcję wójta gminy Ostróda. Od 1999 r. do lipca 2012 r. był przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, a także prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie. Od 9 lipca 2012 r. był wicemarszałkiem województwa, w Zarządzie Województwa odpowiadał za zarządzanie środkami unijnymi. Po wyborach samorządowych w 2014 r. został radnym wojewódzkim. 12 grudnia 2014 r. objął funkcję marszałka województwa. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz odznakami: „Zasłużony dla Rolnictwa”, „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych”, „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”, „Zasłużony Działacz LZS”, Honorową Odznaką Rzemiosła, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,wyróżnieniem w uznaniu za zaangażowanie w promocję Europejskich Dni Dziedzictwa i wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa, statuetką „Osobowość Warmii i Mazur”, odznaką honorową Ministra Administracji i Cyfryzacji „Za zasługi dla Samorządu Terytorialnego”, laureat Kosyniera Przedsiębiorczości 2015 przyznanego przez BCC za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę samorządu, szczególnie lokalnego, z przedsiębiorcami. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zygmunt Komar

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: piątek, 19 luty 2016 Opublikowano: piątek, 04 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZygmuntKomarJestem absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie, które ukończyłem w 1968 r. Na przełomie lat 1968/1969 odbyłem staż w gospodarstwie szkolnym w Dobrocinie. W latach 1969-1994 pracowałem w Stacji Hodowli Roślin w Szyldaku, pełniłem kolejno funkcję najpierw kierownika gospodarstwa, a następnie dyrektora przedsiębiorstwa. Od roku 1994 do roku 2008 byłem dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie. W roku 2008 zostałem zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na stanowisku pełnomocnika prezesa ANR ds. spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 do chwili obecnej pełnię funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. Stadninie Koni Liski.

Tadeusz Ratyński

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: poniedziałek, 07 marzec 2016 Opublikowano: piątek, 04 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

T.Ratynski

Państwowe Technikum Rolnicze w Dobrocinie (1966-1971)

Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie

- mgr inż. Ekonomiki i Technologii Produkcji Rolnej

Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie

- Skuteczne kierowanie

Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania

- Studia podyplomowe Auditingu Ekologicznego

Biegły w zakresie : „Ochrony przyrody”

Biegły w zakresie : „Ochrony oddziaływania na środowisko”

W latach 1971-1993 POHZ /Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej/ w Pasłęku

- Stażysta

- Specjalista

- Kierownik zakładu

- Dyrektor

Radny, V-ce Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Pasłęku - dwie kadencje

W latach 1993- obecnie - I Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu (od 1999 roku w Olsztynie)

Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody - 5 lat

V-ce Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody - 10 lat

Członek Zarządu Okręgu PZŁ w Olsztynie - 10 lat

Członek Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie

Odznaczony:

- Brązowy, Srebrny, Złoty Krzyż Zasługi

- Brązowy, Srebrny, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

- Odznaczenie Łowieckie „Złom”

- Brązowy, Srebrny, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

- Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

- Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

- Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu Łowieckiego PZŁ”

- Medal „Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur”

Marcin Paweł Krajewski

Kategoria: Absolwenci
Utworzono: czwartek, 17 marzec 2016 Opublikowano: wtorek, 01 listopad 2016
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Marcin Paweł KrajewskiAbsolwent wydziału zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie z zakresu zarządzania organizacjami. Ukończył również studia podyplomowe na wydziale administracji publicznej na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Pracę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Spółdzielni AGRO w Małdytach. Początkowo pracował jako kierowca, a następnie został zastępcą kierownika piekarni w Małdytach, specjalistą ds. marketingu. Od 2008 r. pracuje w Urzędzie Gminy Małdyty. Przez 7 lat był podinspektorem ds. obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej. Od 27.11.2014 r. pełni funkcję Wójta Gminy Małdyty. Jest pomysłodawcą i współuczestnikiem lokalnej akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”, którą razem z bracią strażacką organizuje od 2009 r.

Szkoła i wykształcenie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie (2002-2008), kierunek – zarządzanie organizacjami, tytuł magistra.

Studia podyplomowe na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu na kierunku administracja publiczna (2009-2010).

Praca

Kierowca w Spółdzielni AGRO w Małdytach (2000-2004)
Zastępca kierownika piekarni w w Spółdzielni AGRO w Małdytach (2005-2006)
Podinspektor ds. obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej (2008-2014)

Działalność społeczna i samorządowa

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Małdyty MAUDA (2009-2012)
Strażak OSP Małdyty i OSP Koszajny (od 1998)
Wójt Gminy Małdyty (od 27.11.2014)

Odznaczenia i wyróżnienia

Brązowy medal „za długoletnią służbę” (2013)
Medal za zasługi dla pożarnictwa (2012)