Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Prof. dr hab. Bolesław Bieniek

Kategoria: Absolwenci Utworzono: piątek, 15 styczeń 2016 Opublikowano: wtorek, 08 listopad 2016 Administrator

Prof. dr hab. Bolesław Bieniek urodził się 13.09.1950 r. w Książniku gm Miłakowo. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w latach 1957-1964 w Książniku, maturę uzyskał w 1969 roku w Technikum Rolniczym w Dobrocinie. Studia wyższe odbył w latach 1969–1974 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i uzyskał stopień magistra inżyniera rolnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych nadała mu w 1981 roku Rada Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w dyscyplinie agronomia za pracę pt. „Skutki głębokiego odwodnienia gleb torfowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego”, a stopień doktora habilitowanego w roku 1997 Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ART w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Właściwości i rozwój gleb deluwialnych Pojezierza Mazurskiego”. W 2006 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych.

Pracę zawodową podjął bezpośrednio po studiach (w 1974 roku) w ówczesnym Instytucie Gleboznawstwa i Melioracji, póżniej Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, a obecnie Katedrze Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów UWM w Olsztynie. Na macierzystej uczelni przeszedł wszystkie etapy rozwoju naukowego i szczeble awansu zawodowego poczynając od asystenta-stażysty (1974-1975), asystenta (1975-1976), starszego asystenta (1976-1981), adiunkta (1981-1983, 1986-1999), a od 1999 profesora nadzwyczajnego. W latach 1983-1986 odbył 3-letni staż produkcyjny w Biurze Projektów Wodnych Melioracji w Olsztynie, w czasie którego wykonywał gleboznawczą kartografię gruntów dla potrzeb inwestycji melioracyjnych. W latach 1996-2012 był Inspektorem Nadzoru gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zastępcą Przewodniczącego stałej Komisji Kwalifikacyjnej kandydatów do wykonywania klasyfikacji gruntów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dorobek badawczy i publikatorski prof. dr hab. Bolesława Bieńka obejmuje łącznie 193 pozycje, w tym 73 oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem jednego rozdziału w obszernej monografii książkowej dotyczącej Biebrzańskiego Parku Narodowego (2004 r.), jego walorów, zagrożeń i potrzeb czynnej ochrony środowiska oraz podręcznika akademickiego „Gleboznawstwo” wydanego przez PWN w 20015 r.

Ważne w dorobku prof. dr hab. Bolesława Bieńka są prace wykonane na rzecz praktyki (73 pozycji). Są to wartościowe opracowania w postaci: map glebowo-rolniczych, projekty techniczne zagospodarowania pomelioracyjnego użytków zielonych różnych obiektów, projekty techniczne eksploatacji i rekultywacji złóż kopalin, operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dokumentacje geologiczne złóż torfu i kredy jeziornej.

W pracy naukowo-badawczej, którą prof. dr hab. Bolesław Bieniek realizuje od chwili zatrudnienia na olsztyńskiej Uczelni wyróżnia się cztery grupy tematyczne:

1.     Badania i prognozowanie skutków odwodnienia gleb torfowych;

2.     Rozpoznanie struktury pokrywy glebowej i jej znaczenie w kształtowaniu krajobrazu młodoglacjalnego

       północno-wschodniej Polski;

3.     Wpływ procesów erozyjnych na kształtowanie pokrywy glebowej w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego;

4.     Wykorzystanie ścieków przemysłu rolno-spożywczego w użyźnianiu gleb.

Kluczowe osiągnięcia zawodowe prof. dr hab. Bolesława Bieńka obejmują:

- wieloletnie (od 1974 r.) doświadczenie w prowadzeniu różnych form kształcenia akademickiego (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria);

- kierowanie zespołem przygotowującym program kształcenia oraz treści przedmiotów studiów z zakresu gleboznawstwa i geologii na kilku kierunkach kształcenia (od 1974 r.);

- promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;

- promotorstwo ukończonych prac doktorskich nt. „Procesy degradacji na odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych glebach torfowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego” (Joanna Karwowska) oraz„Ewolucja i właściwości płytkich gleb murszowych na tle morfogenezy Pojezierza mazurskiego (Agnieszka Helińska).

- kierowanie zespołem badawczym realizującym zadania z zakresu gleboznawstwa i kształtowania środowiska w ramach projektu badawczego KBN (2002-2005);

- recenzowanie 4 prac doktorskich o tematyce gleboznawczej mokradeł Polski  oraz 4 prac habilitacyjnych i 2 ocen dorobku na profesora, a także  szeregu prac magisterskich i inżynierskich;

- recenzowanie 24 opracowań, rozpraw i artykułów naukowych (w tym 7 obcojęzyczne) oraz 6 projektów badawczych KBN;

- wieloletnie doświadczenie w zakresie prac projektowych inwestycji melioracyjnych i zagospodarowania pomelioracyjnego oraz nadzoru technicznego sporządzonych projektów;

- wieloletni (1996-2012 r.)  nadzór nad gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie województwa warmińsko–mazurskiego oraz prowadzenie licznych szkoleń dla klasyfikatorów gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- praca w komitetach organizacyjnych 7 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;

- organizator „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” szczebla okręgowego i krajowego (2003-2008 r.).

- dwuletnie (1998-1999) przewodnictwo Radzie Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Jest przez Prezydenta RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (03.07.2000) i posiada odznakę:

”Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” (dnia 22.10.1980);

”Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (dnia 10.12.1998);

”Srebrna odznaka honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITR”(dnia 01.07.1999);

”Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego” (dnia 09.09.2003);

”Złota odznaka honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITR” (dnia 12.05.2009).

Odsłony: 3799