Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Agrobiznesu
  • Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej i unieważnieniu postepowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 20, marzec 2015
Administrator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

Dobrocin 3

14-330 Małdyty

Pismo: ZSCKR.ZP.2.2015/Z1    Morąg dnia: 2015-03-20

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

i

O unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MERCUS-BUS Sp. z o.o.

05-830 Nadarzyn, ul. Błońska 64A

na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 za cenę 289 050,00 zł brutto

Czas dostawy – 21.05.2015 r.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Czas dostawy

Razem

MERCUS-BUS Sp. z o.o.

05-830 Nadarzyn, ul. Błońska 64A (1)

  95,00

  5,00

  100,00

Uprzejmie informujemy również, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty. Cena złożonej oferty (jedynej) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (która wynosi 200 000,00 zł brutto) i Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2015
Administrator

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1.Czy dopuszczacie Państwo samochód z 24 miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły, 24 miesięczną gwarancję na powłokę lakierniczą i 12 letnią gwarancję perforacyjną?

Pytanie 2. Czy dopuszczacie Państwo samochód z ilością miejsc 18 (17+1)?

Pytanie 3. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez oświetlenia indywidualnego nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim?

Pytanie 4. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez półki na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony?

Pytanie 5. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez przetwornicy 12v/230v?

Pytanie 6. Czy zamiast podłogi aluminiowej dopuszczacie Państwo podłogę antypoślizgową, gumową, łatwą w czyszczeniu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Zamawiający dopuści tylko samochody (zgodnie z zapisami Istotnych warunków umowy):

a)   (z min. 36 miesięczną gwarancją)na silnik i podzespoły pojazdu bez limitu kilometrów,

b)   (z min. 36 miesięczną gwarancją)na lakier,

c)   (z min. 5 letnią gwarancją)na perforację nadwozia.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza samochodu z ilością miejsc 18 (17+1).

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez oświetlenia indywidualnego nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez półki na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony.

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez przetwornicy 12v/230v.

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza podłogi antypoślizgowej gumowej.

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 10, marzec 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1
Numer ogłoszenia: 51618 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..

Czytaj więcej: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert i o unieważnieniu postepowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Administrator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
Dobrocin 3
14-330 Małdyty

Pismo: ZSCKR.ZP.1.2015/Z1 Morąg dnia: 2015-03-04
 

WSZYSCY WYKONAWCY


Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
i
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
 

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do
przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert i o unieważnieniu postepowania

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015
Administrator

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu nie wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera? W oferowanym przez nas pojeździe, wszystkie siedzenia pasażerskie znajdują się za siedzeniem kierowcy, w takim wypadku nie ma konieczności zastosowania poduszki powietrznej pasażera.

Tak. Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu nie wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera.

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 20, luty 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Numer ogłoszenia: 38188 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330
Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące
gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 34.12.00.00-4, 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.04.2015.

Czytaj więcej: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby...