Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Agrobiznesu
 • Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 23, kwiecień 2015
Administrator

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby i odpowiedzi są następujące :

Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuści ogranicznik prędkości 100 km montowany przez producenta autobusu, co jest potwierdzone w świadectwie homologacji autobusu (pkt.29), zamiast certfikatu na urządzenie montowane oddzielnie z certyfikatem TEMPO 100?

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na ogranicznik prędkości 100 km montowany przez producenta autobusu, co jest potwierdzone w świadectwie homologacji autobusu (pkt.29), zamiast certfikatu na urządzenie montowane oddzielnie z certyfikatem TEMPO 100.
 

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 22, kwiecień 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1
Numer ogłoszenia: 91398 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr.net/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 z 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.10.00.00-8, 34.12.00.00-4, 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 14, kwiecień 2015
Administrator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

Dobrocin 3

14-330 Małdyty

Pismo: ZSCKR.ZP.3.2015/Z2                                                                                                                                                                                                                          Morąg dnia: 2015-04-14

WSZYSCY  WYKONAWCY

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

z powodu: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta lecz treść tej oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatem  oferta Wykonawcy zgodnie art. 89. ust.1 pkt 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) została odrzucona.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 01, kwiecień 2015
Administrator

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby i odpowiedzi są następujące :

Pytanie 1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na 2-etapową rejestrację w celu redukcji ilości miejsc z 18 do 17?

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na 2-etapową rejestrację w celu redukcji ilości miejsc z 18 do 17 jako docelowe.

Pytanie 2.Czy Zamawiający dopuści gwarancję producenta na 24 miesiące bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły oraz na lakier?

Ad. 2 Pojazd musi być objęty gwarancją zgodnie z zapisami w SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie 3.Czy klimatyzacja w tylnym przedziale może być fabryczna- nie dachowa?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4.Czy Zamawiający dopuści montaż alarmu nie fabrycznego?

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5.Czy Zamawiający dopuści fotele w przedziale pasażerskim tylko z opcją pochylania oparć i zewnętrznymi podłokietnikami ale bez regulacji?

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 6.Czy Zamawiający dopuści samochód bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych?

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 7.Czy Zamawiający dopuści ogranicznik prędkości do 100km homologowany fabrycznie?

Ad. 7 Ogranicznik prędkości musi być zgodny z SIWZ (szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) tj. ogranicznik prędkości 100 km certyfikowany (autobus musi posiadać certyfikat TEMPO 100)

Pytanie 8.Czy Zamawiający dopuści hamulec kół przednich: tarczowe wentylowane a hamulec kół tylnych: tarczowe niewentylowane?

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 9.Czy Zamawiający dopuszcza pojazd objęty 60-cio miesięczną gwarancję mechaniczną z limitem kilometrów 150 tys. i 24 miesięczną gwarancją na powłokę lakierniczą?

Ad. 9 Pojazd musi być objęty gwarancją zgodnie z zapisami w SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: poniedziałek, 30, marzec 2015
Administrator

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę autobusu w konfiguracji 16+1, zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie autobusu 18-miejscowego, tj. kierowca + 17 miejsc.

Ad.1 Zamawiający dopuści tylko samochody (zgodnie z zapisami Istotnych warunków umowy):

a) Ilość miejsc (łącznie z kierowcą): 17 (16+1) – dla prawa jazdy kategorii D1

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza z drzwiami bocznymi przesuwanymi ręcznie i elektrycznie wysuwanym stopniem bocznym?

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus z drzwiami bocznymi przesuwanymi ręcznie i elektrycznie wysuwanym stopniem bocznym.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza fotel kierowcy regulowany ręcznie bez hudrauliki z regulacją wysokości i podłokietnikiem?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus z fotelem kierowcy regulowany ręcznie bez hudrauliki z regulacją wysokości i podłokietnikiem.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez świateł do jazdy typu LED tylko ze standardowymi żarówkami?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus bez świateł do jazdy typu LED tylko ze standardowymi żarówkami.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z dokładanym radiem CD/DVD/VIDEO/MP3/USB i mniejszymi monitorami typu LED lub LED i dokładaną nawigacją GPS?

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus z dokładanym radiem CD/DVD/VIDEO/MP3/USB i mniejszymi monitorami typu LED lub LED i dokładaną nawigacją GPS.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z 24 miesięczną gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów, 24 miesięczną gwarancją na powłokę lakierniczą oraz 144 miesięczną gwarancję na perforację nadwozia?

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza do przetargu autobusu z 24 miesięczną gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów, 24 miesięczną gwarancją na powłokę lakierniczą oraz 144 miesięczną gwarancję na perforację nadwozia.

Zakupu fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2015
Administrator

Zakupu fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1


Numer ogłoszenia: 67558 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 34.12.00.00-4, 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- Załącznik nr 1.
2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ, minimalnym wymaganiom, Wykonawca dołącza do oferty (jako załącznik do formularza ofertowego) Załącznik nr 6 przerobiony na formę tabelaryczną (obejmujący zakres punków od I do III tego dokumentu). W jednej kolumnie Wykonawca potwierdza czy dana charakterystyka pojazdu/ element lub element wyposażenia jest zgodna z tym co deklaruje w swojej ofercie (poprzez wpisanie TAK/NIE), natomiast w drugiej kolumnie Wykonawca określa/deklaruje co oferuje ponad minimum (jeżeli zachodzi taka okoliczność). Niezłożenie tego dokumentu do oferty (stanowiącej załącznik do formularza ofertowego) w w/w formie skutkować będzie odrzuceniem oferty gdyż nie stanowi on dokumentu który można uzupełnić w trakcie badania ofert.
3. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Czas dostawy - 3
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w istotnych warunkach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zsckr.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Dobrocin 3, 14-330 Małdyty- pok. Dyrektora..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2015 godzina 14:30, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, 14-330 Małdyty, Dobrocin 3 - pok. Dyrektora..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22
Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 24
Załcznik nr 5 - Istotne warunki umowy
Załacznik Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jako załącznik do Formularza ofertowego