Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Agrobiznesu
 • Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Rozbudowa budynku szkoły dz. Nr 8/15

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 14, kwiecień 2016
Administrator

 Małdyty: Rozbudowa budynku szkoły dz. Nr 8/15, obr. Stare Kiełkuty, gm. Małdyty Numer ogłoszenia: 88160 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku szkoły dz. Nr 8/15, obr. Stare Kiełkuty, gm. Małdyty.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na rozbudowie sali lekcyjnej, która zostanie przeznaczona na pracownię technologii gastronomicznej oraz na pracownię obsługi gości wraz z częścią magazynową. Rozbudowa mieści się miedzy budynkiem szkolnym, salą gimnastyczną i łącznikiem. Budynek szkoły jest trzykondygnacyjny, łącznik i sala gimnastyczna parterowe. Przedmiotem zamówienia jest także dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi gości, magazynu i obieralnia warzyw i sterylizacji jaj. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna: 1. Projekt budowlany- opracowanie z grudnia 2014r. 2. Projekt konstrukcyjny - opracowanie z grudnia 2014r. 3. Projekt sanitarny - opracowanie z grudnia 2014r. 4. Projekt elektryczny - opracowanie z grudnia 2014r. 5. Projekt technologiczny rozbudowy szkoły w Dobrocinie o pracownię technologii gastronomicznej i pracownię obsługi gości - opracowanie z grudnia 2014r. UWAGA ! Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót stanowią element pomocniczy. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji w terenie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej, SIWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi
przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Zastosowane w dokumentacji i przedmiarach ewentualne nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych oraz technologicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie technicznym oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa..
II.1.5)
V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.40.00-1, 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.23.13.00-8, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.11.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.42.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.44.21.20-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) w terminie do dnia 04.05.2016 do godz. 14.30. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Narodowy Bank Polski Nr konta 18 1010 1397 0016 1613 9120 0000, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W zależności od wybranej formy wadium (ust.9.2 pkt 2-5) - zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego (parter- pokój nr 12). W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie reprezentowanego przez Andrzeja Dzielińskiego, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: 1) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na załączniku nr 4 do SIWZ wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp. 1 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez zadanie odpowiadające rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia należy rozumieć: - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie lub adaptacji budynku a wartość umowna tego zadania nie może być niższa jak 500 000,00 zł brutto oraz załączy dowody dotyczących tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. a) dowodami potwierdzającymi czy roboty te zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej jest poświadczenie lub inny
dokument potwierdzający należyte wykonanie robót b) w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu c) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit a) może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykaz robót z podaniem wartości, miejsca i zakresu, czasu realizacji i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane należy wykonać wg wzoru Załącznika Nr 5. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy doświadczenie jest oddane do dyspozycji przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na załączniku nr 4 do SIWZ wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp. 1 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami: a) Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia b) Kierownika robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia c) Kierownika robót elektrycznych- osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 Lp.3 SIWZ oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.4 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na załączniku nr 4 do SIWZ wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp. 1 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie lub adaptacji budynku a wartość umowna tego zadania nie może być niższa jak 500 000,00 zł brutto;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa - składają tylko wykonawcy zamierzający przedmiot zamówienia realizować przy udziale podwykonawstwa (Załącznik nr 8). 5. Dokument wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckr.net Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Dobrocin 3, 14-330 Małdyty- pok. Dyrektora.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 14:30, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, 14-330 Małdyty, Dobrocin 3 - pok. Dyrektora.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brakujące kody CPV: 4526300-4; 39141000-2; 39150000-8; 39721100-3.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
SIWZ
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ
DOKUMENTACJA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 07, maj 2015
Administrator

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

REN-CAR Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 190

44-207 Rybnik

na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1za cenę 199 466.40 zł brutto

Czas dostawy – 60 dni od daty podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:

Najwyższa łączna ilość punktów z obu kryteriów (ceny oraz czasu dostawy).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Czas dostawy

Razem

REN-CAR Sp.  z o.o.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 190  (1)

  96,90

  3,00

  99,90

Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.

54-428 Wroclaw ul. Strzegomska 139 (2)

  97,00

  2,00

  99,00

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: poniedziałek, 27, kwiecień 2015
Administrator

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby i odpowiedzi są następujące :

Pytanie 1.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie autobusu fabrycznie nowego z produkcji 2014 r. w przetargu na "Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1"

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autobusu fabrycznie nowego z produkcji 2014 r. w przetargu na "Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1"
 

Pytanie 2. W związku z ogłoszonym przetargiem na "Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1" zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autobusu, w którym fotele w przedziale pasażerskim, w ostatnim (tylnym) rzędzie nie będą posiadały uchylnych oparć, z uwagi na tylne drzwi.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autobusu, w którym fotele w przedziale pasażerskim, w ostatnim (tylnym) rzędzie nie będą posiadały uchylnych oparć, z uwagi na tylne drzwi.
 

Pytanie 3. Czy użyte przez Zamawiaj ącego powy ższe okre ślenie „szyby przednie elektryczne, podgrzewane" oznacza: szyby w drzwiach bocznych przednich sterowane elektrycznie, a szyba przednia czolowa podgrzewana?

Ad.3 TAK

 

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 23, kwiecień 2015
Administrator

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby i odpowiedzi są następujące :

Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuści ogranicznik prędkości 100 km montowany przez producenta autobusu, co jest potwierdzone w świadectwie homologacji autobusu (pkt.29), zamiast certfikatu na urządzenie montowane oddzielnie z certyfikatem TEMPO 100?

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na ogranicznik prędkości 100 km montowany przez producenta autobusu, co jest potwierdzone w świadectwie homologacji autobusu (pkt.29), zamiast certfikatu na urządzenie montowane oddzielnie z certyfikatem TEMPO 100.
 

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 22, kwiecień 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1
Numer ogłoszenia: 91398 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr.net/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 z 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.10.00.00-8, 34.12.00.00-4, 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożone Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 14, kwiecień 2015
Administrator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

Dobrocin 3

14-330 Małdyty

Pismo: ZSCKR.ZP.3.2015/Z2                                                                                                                                                                                                                          Morąg dnia: 2015-04-14

WSZYSCY  WYKONAWCY

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

z powodu: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta lecz treść tej oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatem  oferta Wykonawcy zgodnie art. 89. ust.1 pkt 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) została odrzucona.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający