Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Agrobiznesu
  • Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2015
Administrator

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1.Czy dopuszczacie Państwo samochód z 24 miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły, 24 miesięczną gwarancję na powłokę lakierniczą i 12 letnią gwarancję perforacyjną?

Pytanie 2. Czy dopuszczacie Państwo samochód z ilością miejsc 18 (17+1)?

Pytanie 3. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez oświetlenia indywidualnego nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim?

Pytanie 4. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez półki na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony?

Pytanie 5. Czy dopuszczacie Państwo samochód bez przetwornicy 12v/230v?

Pytanie 6. Czy zamiast podłogi aluminiowej dopuszczacie Państwo podłogę antypoślizgową, gumową, łatwą w czyszczeniu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Zamawiający dopuści tylko samochody (zgodnie z zapisami Istotnych warunków umowy):

a)   (z min. 36 miesięczną gwarancją)na silnik i podzespoły pojazdu bez limitu kilometrów,

b)   (z min. 36 miesięczną gwarancją)na lakier,

c)   (z min. 5 letnią gwarancją)na perforację nadwozia.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza samochodu z ilością miejsc 18 (17+1).

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez oświetlenia indywidualnego nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez półki na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony.

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez przetwornicy 12v/230v.

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza podłogi antypoślizgowej gumowej.

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 10, marzec 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1
Numer ogłoszenia: 51618 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..

Czytaj więcej: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert i o unieważnieniu postepowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Administrator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
Dobrocin 3
14-330 Małdyty

Pismo: ZSCKR.ZP.1.2015/Z1 Morąg dnia: 2015-03-04
 

WSZYSCY WYKONAWCY


Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
i
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
 

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do
przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert i o unieważnieniu postepowania

Odpowiedzi na zapytania do przetargu Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015
Administrator

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu nie wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera? W oferowanym przez nas pojeździe, wszystkie siedzenia pasażerskie znajdują się za siedzeniem kierowcy, w takim wypadku nie ma konieczności zastosowania poduszki powietrznej pasażera.

Tak. Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu nie wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera.

Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 20, luty 2015
Administrator

Małdyty: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Numer ogłoszenia: 38188 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330
Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące
gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 34.12.00.00-4, 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.04.2015.

Czytaj więcej: Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 przystosowanego do przewozu osoby...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 18, listopad 2014
Administrator

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Dobrocinie 14-330 Małdyty, Dobrocin 3 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

Przebudowa instalacji grzewczej i wodno – kanalizacyjnej w budynkach szkoły

 

po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu jw., za najkorzystniejszą uznano
ofertę nr 2 złożoną przez DARBUD S.C. Tomasz Frenszkowski, Dariusz Jarmołowicz 10 – 698 Olsztyn,  ul. Diamentowa 7a.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY