Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Agrobiznesu

Informacja z otwarcia oferty z dnia 08.12.2017 r.

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 08, grudzień 2017
Administrator

ZSCKR.ZP.4.2017 Informacja z otwarcia ofert 001

Budowa hali przeznaczonej do przechowywania sprzętu rolniczego

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 28, listopad 2017
Administrator

Ogłoszenie nr 621578-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie: Budowa hali przeznaczonej do przechowywania sprzętu rolniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, krajowy numer identyfikacyjny 28026296400000, ul. Dobrocin 3 , 14330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 581 793, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 897 581 793. Adres strony internetowej (URL): http://www.zsckr.net/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Szkoła publiczna - państwowa jednostka budżetowa prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie www.zsckr.net/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie www.zsckr.net/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, pokój Dyrektora
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali przeznaczonej do przechowywania sprzętu rolniczego Numer referencyjny: ZSCKR.ZP.4.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na: budowie hali stalowej (budynek „A”) przeznaczonej do przechowywania sprzętu rolniczego na działce nr 8/15, obręb 11 Stare Kiełkuty. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części „przedmiotem zamówienia”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Roboty ziemne b) Fundamenty c) Montaż konstrukcji stalowej d) Montaż obudowy ścian e) Montaż pokrycia dachu f) Cokół g) Stolarka drzwiowa h) Orynnowanie i rury spustowe oraz obróbki blacharskie i) Posadzka j) Instalacja elektryczna (wykonanie zasilania, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie uziomu otokowego, wykonanie instalacji odgromowej, ochrona od porażeń). Przedmiot zamówienia obejmuję tylko halę „A” i nie obejmuje hali „B” oraz zagospodarowania terenu które zawarte są w dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. Wykaz dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY Część I: Dokumenty formalno-prawne Część II: Projekt Zagospodarowania Terenu Część III: Branża Architektura Część IV: Branża Konstrukcja Część V: Branża Instalacje Elektryczne - BUDOWA DWÓCH HAL PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU ROLNICZEGO Dobrocin 3, 14-330 Małdyty Dz. nr 8/15, obręb nr 11 Stare Kiełkuty- opracowany przez Impact Sp. z o. o. Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia – wrzesień 2017 r. 2. PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA DWÓCH HAL PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU ROLNICZEGO Dobrocin 3, 14-330 Małdyty Dz. nr 8/15, obręb nr 11 Stare Kiełkuty- opracowany przez Impact Sp. z o. o. Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia – październik 2017 r. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy, a nie podstawę wyceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. (Kosztorys szczegółowy Zamawiający będzie wymagał dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą a także ma prawo żądania takiego kosztorysu od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 sfinansowane zostaną wykonane roboty do wysokości 250 000,00 zł brutto (ze środków własnych). Wykonawca winien wykonać i zafakturować prace do wysokości w/w kwoty. Pozostała kwota za wykonane roboty zostanie opłacona w roku 2018 roku. Informacja dotycząca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest Dokumentacja techniczna, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. W przypadku wskazania w Dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Dokumentacją techniczną, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu
zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262300-4
45262311-4
45262350-9
45262310-7
45223100-7
45442200-9
45320000-6
45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy: 1)w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 SIWZ tj. roboty ziemne, wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji stalowej, montaż obudowy ścian, montaż pokrycia dachu, cokół, stolarka drzwiowa, orynnowanie i rury spustowe oraz obróbki blacharskie, posadzka, instalacja elektryczna. 2)wartość zamówienia powtórzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcą, wybranym w niniejszym postępowaniu, 2.Wartość szacunkowa zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 99 857,21 zł netto II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-03-15 II.9) Informacje dodatkowe:

Czytaj więcej: Budowa hali przeznaczonej do przechowywania sprzętu rolniczego

Informacja z otwarcia ofert

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 24, listopad 2017
Administrator

ZSCKR.ZP.3.2017 Informacja z otwarcia ofert 001

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 22, listopad 2017
Administrator

Postępowanie znak: ZSCKR.ZP.3.2017   Dobrocin, dn. 22.11.2017 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa dwóch hal przeznaczonych do przechowywania sprzętu rolniczego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z zastrzeżeniem  pkt 2 i 3.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 15:00 dnia 21 listopada 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: środa, 15, listopad 2017
Administrator

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

 1. 1.1)Nazwa i adresy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

280262964

Dobrocin 3

Małdyty

14-330

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Masaniec Tel.: +48 895264099 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL62 Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsckr.netSekcja II: Przedmiot

 1. 11.1)Wielkość lub zakres zamówienia
 2. 11.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyn rolniczych Numer referencyjny: ZSCKR.ZP.3.2017

 1. 11.1.2)Główny kod CPV 16000000
 2. 11.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

 1. 11.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych, niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Przedmiot zamówienia służyć będzie jako baza dydaktyczna do nauczania przedmiotów praktycznych zawodowych z zakresu eksploatacji pojazdów - maszyn rolniczych,

a także do praktycznej nauki jazdy kat. T (ciągnik). Służyć będzie również do nauczania przedmiotów teoretycznych takich jak:

-     użytkowanie maszyn rolniczych

-     użytkowanie pojazdów rolniczych

-     podstawy konstrukcji maszyn

-     naprawa maszyn rolniczych

-     naprawa pojazdów rolniczych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/11/2017

 1. VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: nchmarsl Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-138170 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 194-397716 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/10/2017 Sekcja VII: Zmiany

VIL1)    Informacje do zmiany lub dodania

 1. VII.

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast:

Data: 17/11/2017 Czas lokalny: 10:00 Powinno być:

Data: 24/11/2017 Czas lokalny: 10:00 Numer sekcji: IV.2.6 Zamiast:

Data: 15/01/2018 Powinno być:

Data: 22/01/2018 Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast:

Data: 17/11/2017 Czas lokalny: 10:30 Powinno być:

Data: 24/11/2017 Czas lokalny: 10:30

VII.2)     Inne dodatkowe informacje:

 

Do pobrania:

ZSCKR.ZP.3.1.2017 Zmiana treści SIWZ

Budowa dwóch hal przeznaczonych do przechowywania sprzętu rolniczego

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 03, listopad 2017
Administrator

Ogłoszenie nr 609118-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie: Budowa dwóch hal przeznaczonych do przechowywania sprzętu rolniczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 1. I.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, krajowy numer identyfikacyjny 28026296400000, ul. Dobrocin 3 , 14330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 581 793, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 897 581 793.

Adres strony internetowej (URL): http://www.zsckr.net/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Szkoła publiczna - państwowa jednostka budżetowa prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. 1.3)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Czytaj więcej: Budowa dwóch hal przeznaczonych do przechowywania sprzętu rolniczego