Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Agrobiznesu

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Kategoria: Przetargi Opublikowano: środa, 25, październik 2017 Administrator

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 1. 1)Nazwa i adresy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

280262964

Dobrocin 3

Małdyty

14-330

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dygacz Tel.: +48 895264099 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL62 Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsckr.net

 1. 2)Wspólne zamówienie
 2. 3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zsckr.net

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 1. 4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Szkoła publiczna - państwowa jednostka budżetowa prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. 5)Główny przedmiot działalności Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

 1. 11.1)Wielkość lub zakres zamówienia
 2. 11.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyn rolniczych oraz urządzeń i narzędzi Numer referencyjny: ZSCKR.ZP.4.2017

 1. 11.1.2)Główny kod CPV 16000000
 2. 11.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

 1. 11.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych oraz urządzeń i narzędzi, niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Przedmiot zamówienia służyć będzie jako baza dydaktyczna do nauczania przedmiotów praktycznych zawodowych z zakresu eksploatacji maszyn rolniczych. Służyć będzie również do nauczania przedmiotów teoretycznych takich jak:

-     użytkowanie maszyn rolniczych

-     użytkowanie pojazdów rolniczych

-     podstawy konstrukcji maszyn

-     naprawa maszyn rolniczych

-     naprawa pojazdów rolniczych

 1. 11.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
 2. 11.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

 1. 11.2)Opis
 2. 11.2.1)Nazwa:

Maszyny rolnicze ciągnione Część nr: 1

 1. 11.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

16100000

16500000

 1. 11.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dobrocin

 1. 11.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa maszyn rolniczych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego, w tym:

Kombajn do zbioru ziemniaków - szt. 1

Przyczepa transportowa do nauki jazdy - szt. 2

Przyczepa transportowa - szt. 1

Siewnik punktowy - szt. 1

Sadzarka do ziemniaków - szt. 1

Rozsiewacz nawozów - szt. 1

Opryskiwacz - szt. 1

Kosiarka rotacyjna - szt. 1

Przetrząsaczo-zgrabiarka - szt. 1

Prasa zbierająca - szt. 1

Owijarka do bel - szt. 1

Roztrząsacz obornika - szt. 1

Ładowacz czołowy - szt. 1

Kopaczka do ziemniaków - szt. 1

Pług - szt. 2

Brona zębata - szt. 1

Kultywator - szt. 1

Agregat uprawowy do upraw przedsiewnych - szt. 1

 1. 11.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 1. 11.2.6)Szacunkowa wartość
 2. 11.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 120

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 1. 11.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 2. 11.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
 3. 11.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 4. 11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.02.04.01-28-0111/16

 1. 11.2.14)Informacje dodatkowe
 2. 11.2)Opis
 3. 11.2.1)Nazwa:

Sprzęt i narzędzia Część nr: 2

 1. 11.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

44510000

 1. 11.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dobrocin

 1. 11.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego, w tym:

Komplet narzędzi demontażowo-montażowych - szt. 3

Myjka ciśnieniowa - szt. 1

Wiertarka stołowa - szt. 2

Podnośnik pneumatyczno hydrauliczny - szt. 1

Szlifierka stołowa - szt. 3

Spawarka transformatorowa - szt. 2

 1. 11.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 1. 11.2.6)Szacunkowa wartość
 2. 11.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 1. 11.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 1. 2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

 1. 2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 2. 2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.02.04.01-28-0111/16

 1. 2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. 111.1)Warunki udziału
  1. 111.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
 2. 111.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 3. 111.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy części I).

W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy obejmujące maszyny ciągnione, używane w rolnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby, lub do zbiorów pożytków rolnych (np. ziemniaków) o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł (brutto).

W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień przesłania ogłoszenia o zamówieniu

do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu przesłania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

 1. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp (po otwarciu ofert):
 2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

-    wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

 1. w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

-    szczegółowy opis techniczny oferowanych maszyn (katalog, specyfikacja techniczna producenta, itp.) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

 1. nie podlega wykluczeniu,
 2. spełnia warunki udziału w postępowaniu

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej .jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ

-     załącznik nr 2 do SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, i szczegółowo opisanych w rozdz. V ust. 1 SIWZ, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja a Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji a w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów;

Dokumenty mają określać w szczególności:

-     zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-     sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

-     zobowiązanie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 1. parametry techniczne oferowanych maszyn zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a-4b do SIWZ.
 2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

-     oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
 2. 111.2)Warunki dotyczące zamówienia
 3. 2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

 1. 2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV. 1)    Opis

IV. 1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

 1. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 2. Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 3. Informacje na temat aukcji elektronicznej
 4. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 1. Informacje administracyjne
 2. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/12/2017 Czas lokalny: 10:00

 1. Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2018 IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/12/2017 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie Dobrocin 3, pok. 25 14-330 Małdyty

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)           Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)    Informacje dodatkowe:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
 2. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp (po otwarciu ofert), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
 9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
 10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 11. W niniejszym postępowaniu stosuje się art. 24aa Pzp.
 12. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

VI.4) Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres internetowy:www.uzp.gov.plOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

UZUPEŁNIENIE SEKCJI Vl.3):

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) ust. 2:

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,
2) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/10/2017

Pliki do pobrania:

SIWZ

Odsłony: 442